Tekst

Organisering af undervisningen

Undervisningen tilrettes for den enkelte elev og kan i den enkelte klasse delvis foregå som klasseundervisning. I de fleste klasser foregår undervisning primært 1:1,. dvs. en elev til en lærer eller pædagog. Lærerne har ansvar for at tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i fagenes mål, men i indhold og metode er tilpasset elevernes forudsætninger. Pædagogerne har ansvar for at understøtte elevernes læring via anvendelse af skolefagene i praktiske sammenhænge. Desuden har pædagogerne i kraft af den specialpædagogiske læreplan et særligt ansvar for aktiviteter, der understøtter sprogudvikling, kommunikation, selvforståelse, praktiske personlige færdigheder, leg og socialisering samt omverdensforståelse.

På Bakkeskolen går eleverne i klasser med 4 – 6 elever, som er sammensat ud fra en vurdering af, hvordan eleverne bedst fungerer sammen. Det tilstræbes dog, at spændet mellem eleverne i klasserne begrænser sig til to til tre årgange.

Tilrettelæggelse af undervisning og aktiviteter på Bakkeskolen er inspireret af TEACCH og bygger på velstruktureret og visualiseret specialpædagogik, som skaber tydelighed og mening for den enkelte elev. Undervisningen og aktiviteterne tager udgangspunkt i at den enkelte elevs ressourcer, interesser og læringsstile tilgodeses bedst muligt. 

Målet er at gøre eleverne så selvhjulpne og livsduelige som muligt med respekt for deres særegne personlighed.